News

PROPAK ASIA 2021

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย…

Thaifex - Anuga Asia 2020

“THAIFEX - ANUGA ASIA”…

Modern Manufacturing Forum

เลื่อนการจัดงาน Modern manufacturing Forum ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 7 กันยายน 2563  ณ…

Automation Expo 2021

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

Tilox Logistics

อุปกรณ์โลจิสติกส์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน…

JOB POSITION

ตำแหน่งงานว่างในบริษัท NCRGroup