News

JOB POSITION

บริษัทเอ็นซีอาร์กรุ๊ป เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Automation Expo 2020

เลื่อนการจัดงาน Automation Expo 2020 ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2563…

Modern Manufacturing Forum

เลื่อนการจัดงาน Modern manufacturing Forum ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 7 กันยายน 2563  ณ…

Thaifex - Anuga Asia 2020

เลื่อนการจัดงาน Thaifex - Anuga Asia 2020 ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563…

PROPAK ASIA 2020

เลื่อนการจัดงาน ProPak Asia 2020 ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการเป็นวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2563…

Tilox Logistics

อุปกรณ์โลจิสติกส์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน…